Privacy Policy

Privacy Policy Technovation Hub vzw

Inhoud

 1. Definities
 2. Wie verwerkt uw gegevens?
 3. Hoe gebeurt de verwerking van uw gegevens?
 4. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
 5. Wie heeft toegang tot uw gegevens?
 6. Hoe worden uw gegevens beschermd?
 7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 8. Wat zijn uw rechten als betrokkene?
 9. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?
 10. Worden er bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt?
 11. Wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?
 12. Maken wij gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op de website?

1. Definities

 

 • ‘Betrokkene’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Technovation Hub vzw via haar online platform in een (contractuele) relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

 • ‘Privacywetgeving’: de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

 • ‘Persoonsgegevens’: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale entiteit van die natuurlijke persoon.

 

 • ‘Verwerking’: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

 • ‘Verwerkingsverantwoordelijke’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

 • ‘Verwerker’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren.

 

2. Wie verwerkt uw gegevens?

 

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is:


Technovation Hub vzw (hierna: ‘Technovation Hub’)
Willem De Croylaan 56,  bus 2203
3001 Heverlee, België.
Tel: +32 16 37 22 93
E-mail: info@technovationhub.be
Ondernemingsnummer: 0649.544.464

 

Technovation Hub definieert zowel welke persoonsgegevens verwerkt zullen worden als het doel en de juridische en technische middelen voor de verwerking.

 

3. Hoe gebeurt de verwerking van uw gegevens?

 

Technovation Hub verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Beroep en betrekking;
 • Financiële identificatiegegevens zoals bijvoorbeeld verzekeringsgegevens;
 • Elektronische identificatiegegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via deze website, in correspondentie en telefonisch.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één of meerdere onderstaande rechtmatige voorwaarden conform artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’):


 • Het naleven van wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming;
 • De uitvoering van een overeenkomst of precontractuele stappen door u geïnitieerd;
 • De behartiging van een voor ons gerechtvaardigd belang.

 

Technovation Hub verzamelt uw gegevens op handmatige wijze door onder andere de inschrijving op het ledenregister zoals wettelijk bepaald in artikel 9:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: ‘WVV’), het inschrijven op de nieuwsbrief of voor events of door het invullen van een contract indien u partner bent van Technovation Hub.

 

4. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

 

Technovation Hub verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is met het oog op correspondentie;
 • Het naleven van een eventueel contract dat u heeft met Technovation Hub;
 • De goede technische werking van onze website op basis van uw uitdrukkelijke toestemming bij het bezoeken van de website;
 • Technovation Hub verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of het opstellen van de ledenlijst conform artikel 9:3 WVV.

 

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

 

Technovation Hub deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een beheersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Technovation Hub blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Technovation Hub uw persoonsgegevens aan andere derden mits uw uitdrukkelijke toestemming.


Zo worden de persoonsgegevens op het ledenregister elk jaar gedeeld met de KU Leuven. Het delen van deze persoonsgegevens gebeurt op basis van een contract tussen Technovation Hub en de KU Leuven en gebeurt in het volste vertrouwen. De  categorieën van persoonsgegevens die Technovation Hub deelt met de KU Leuven zijn onder meer identificatiegegevens, het rijksregisternummer en de persoonlijke kenmerken van de betrokkene zoals het beroep en betrekking.


De persoonsgegevens van onze partnerorganisaties worden gedeeld met de studententeams met het oog op het versturen van e-mails zoals online nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen. Het delen van deze persoonsgegevens vindt plaats op grond van de expliciete toestemming gegeven door de partners. De categorieën van persoonsgegevens die Technovation Hub deelt met de studententeams zijn onder meer identificatiegegevens en het beroep en betrekking van de betrokkene.

 

6. Hoe worden uw gegevens beschermd?

 

Technovation Hub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is uw verbinding met deze website beveiligd en worden uw persoonsgegevens opgeslagen op een beveiligde server. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@technovationhub.be.

 

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 

Technovation Hub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden met andere woorden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking ervan en deze worden dan ook zo snel mogelijk verwijderd indien ze niet meer vereist zijn voor de verwerking ervan. Daarnaast zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer u uw recht op de verwijdering van uw persoonsgegevens correct heeft uitgeoefend.


Technovation Hub maakt gebruik van de volgende criteria indien er geen wettelijke termijn is bepaald voor het verwerken van uw persoonsgegevens:


 • Persoonsgegevens blijven bewaard zolang u gebruik maakt van onze diensten zoals bijvoorbeeld het ontvangen van de nieuwsbrief;
 • Persoonsgegevens blijven minimaal bewaard zolang een overeenkomst voortduurt;
 • Na beëindiging van een overeenkomst bewaart Technovation Hub persoonsgegevens zolang de afgelopen overeenkomst nog nuttige werking heeft;
 • Persoonsgegevens die verkregen zijn op basis van een expliciete toestemming blijven bewaard tot de toestemming is ingetrokken;
 • Persoonsgegevens die hun doel niet meer dienen worden verwijderd;
 • Persoonsgegevens worden verwijderd van zodra het doel tot verwerking wegvalt.


Een uitzondering op de hierboven vermelde regel betreft de wettelijke verplichtingen die op ons rusten, bijvoorbeeld in het kader van facturatie en het opstellen van de ledenlijst conform artikel 9:3 WVV. De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

8. Wat zijn uw rechten als betrokkene?

1. Recht op toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens evenals hoe we deze gegevens verwerken.


2. Recht op verbetering

U heeft het recht om van ons de rectificatie en/of vervollediging van uw foutieve of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.


3. Recht om te worden vergeten/verwijdering

U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoons gegevens te verwijderen:

 • Indien uw persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Indien u uw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • Indien u op rechtmatige wijze bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Indien een wettelijke verplichting aangeeft dat uw persoonsgegevens verwijderd dienen te worden.

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om tegemoet te komen aan het verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen omwille van een wettelijke verplichting.


4. Recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan onverlet.


5. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in onder meer de volgende gevallen:

 • Indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist;
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is;
 • Indien uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een rechtsvordering.


6. Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of door ons te laten overdragen indien dit technisch mogelijk is.


7. Recht op bezwaar tegen de verwerking

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing of profileringsdoeleinden. Uw persoonsgegevens zullen niet langer verwerkt worden tenzij de verantwoordelijke voor de verwerking dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.


8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

Indien Technovation Hub beslissingen zou nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens of zogenaamde ‘profiling’, dan heeft u het recht om u zich hiertegen te verzetten.

 


9. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

 

U kan uw bovenstaande rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar Technovation Hub vzw, Willem De Croylaan 56, bus 2203, 3001 Heverlee of via e-mail aan info@technovationhub.be. Bij dit schriftelijk verzoek vragen wij u ook om een kopie van uw identiteitskaart mee te zenden met het oog op identificatie. Er wordt binnen de maand een gevolg gegeven aan uw verzoek.


U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:


Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

10. Worden er bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt?

 

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@technovationhub.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

11. Wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?

 

Technovation Hub neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Technovation Hub) tussen zit.

 

12. Maken wij gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op de website?

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Deze cookies kunnen je eigen voorkeuren tijdens het surfen en/of technische informatie onthouden en opslaan op je eigen computer of toestel.


Cookies kunnen ingedeeld worden in twee categorieën:

 • Toestemmingsvrije cookies: deze cookies maken geen of weinig inbreuk op de privacy. Bijgevolg is er voor deze cookies geen expliciete toestemming nodig. Voorbeelden van toestemmingsvrije cookies zijn analytische cookies die bezoekersstatistieken bijhouden met het oog op een goede functionering van de website of functionele cookies die gebruikt worden om een website beter te laten functioneren.
 • Toestemming gebonden cookies: deze cookies verzamelen gevoelige informatie van de gebruiker waardoor er expliciete toestemming vereist is voor het gebruik van deze cookies. Voorbeelden hiervan zijn tracking cookies die het surfgedrag van de bezoeker volgt, dit kan bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden zijn, of cookies van derden die bijvoorbeeld geplaatst worden door een adverteerder met het oog op aangepaste advertenties tijdens het surfen.


2. Welke cookies gebruiken wij?

Technovation Hub gebruikt cookies om uw surfgedrag op de website te optimaliseren. De website maakt uitsluitend gebruik van analytische cookies en gebruikt hiervoor Google Analytics. Meer info over Google Analytics cookies kan u op deze link vinden.


Technovation Hub maakt uitsluitend gebruik van zogenaamde first-party cookies. Op de website worden dus geen cookies geplaatst door derde partijen zoals adverteerders. De cookies dienen om enerzijds om tijdens browsersessies gebruikers van de website te onderscheiden van elkaar en om anderzijds de aanvraagsnelheid op de website te verlagen.


Technovation Hub maakt gebruik van de volgende cookies:

 • _ga: deze cookie wordt gebruikt om gebruikers van de website van elkaar te onderscheiden. Deze cookie wordt gedurende 2 jaar bijgehouden.
 • _gid: deze cookie dient ook om de gebruikers van de website van elkaar te onderscheiden. Deze cookie wordt gedurende 24 uur bijgehouden.
 • _gat: deze cookie wordt gebruikt om het aantal aanvragen voor de website te controleren. Zonder deze cookie zou de website overbelast kunnen worden. Deze cookie wordt gedurende 1 minuut bijgehouden.


3. Cookies in- en uitschakelen of verwijderen

U kunt uw internetbrowser gebruiken om cookies automatisch of handmatig te verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet worden geplaatst. Een andere optie is om de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, zodat u een bericht ontvangt wanneer cookies wordt geplaatst. Raadpleeg de instructies in de Help-sectie van uw browser voor meer informatie over deze opties.


Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet correct werkt als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

 

 

Deze Privacy Policy is onderhevig aan wijzigingen.

Versie 1.0

Laatst bijgewerkt op 02/04/2020.